Style de Mỹ Sơn E1
dit style classique
8ème siècleMỹ Sơn E1Mỹ Sơn F1
Mỹ Khánh
Po Sah Inâ

Style de Hoa Lai
8 et 9èmes sièclesDamray KrapHoa LaiPo DamMỹ Sơn F1Mỹ Sơn C7
Mỹ Sơn A13

Style de Đồng Duong
9ème siècleĐồng DuongMỹ Sơn A10Mỹ Sơn B4

Style de Mỹ Sơn A1
10ème siècleMỹ Sơn A1Mỹ Sơn B2Mỹ Sơn B3Mỹ Sơn B5Mỹ Sơn B6Mỹ Sơn B8Mỹ Sơn C1Mỹ Sơn C2Mỹ Sơn C3Mỹ Sơn C4Mỹ Sơn C5Mỹ Sơn C6Mỹ Sơn D1Mỹ Sơn D2Mỹ Sơn D4Khương Mỹ
Po Inâ Nagar (tour nord-ouest)

Style de Po Inâ Nagar
transition entre Mỹ Sơn A1 et Bình Định
11 et 12èmes sièclesPo Inâ Nagar (kalan)Bình LâmBánh ÍtTháp NhânChiên ĐànMỹ Sơn E4
Mỹ Sơn K

Style de Bình Định
12 et 13èmes sièclesDương LongTháp ĐôiCánh TiênThốc LốcThủ ThiệnPo Inâ Nagar (tour sud)Bằng AnMỹ Sơn G
Mỹ Sơn H

Style de Po Klaong Garay
dit style postérieur
14 à 16ème sièclePo Klaong GarayYang Prong
Po Romé